trung đường trong Tiếng Anh là gì?

trung đường trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trung đường sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trung đường

    central palace