thang tuyển trong Tiếng Anh là gì?

thang tuyển trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ thang tuyển sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • thang tuyển

    hot spring