thang điện trong Tiếng Anh là gì?

thang điện trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ thang điện sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • thang điện

    lift, elevetor