thang ngang chân ghế trong Tiếng Anh là gì?

thang ngang chân ghế trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ thang ngang chân ghế sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • thang ngang chân ghế

    * dtừ

    rung