thang gỗ trong Tiếng Anh là gì?

thang gỗ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ thang gỗ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • thang gỗ

    wooden ladder