thang cây trong Tiếng Anh là gì?

thang cây trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ thang cây sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • thang cây

    wooden ladder