thang giá trị trong Tiếng Anh là gì?

thang giá trị trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ thang giá trị sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • thang giá trị

    scale of values