thang thuốc trong Tiếng Anh là gì?

thang thuốc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ thang thuốc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • thang thuốc

    traditional recipe; a medical prescription