thang lương trong Tiếng Anh là gì?

thang lương trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ thang lương sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • thang lương

    salary scale