thang đứng trong Tiếng Anh là gì?

thang đứng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ thang đứng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • thang đứng

    * dtừ

    step, step-ladder, cripple