thang phòng cháy lối thoát hỏa hoạn trong Tiếng Anh là gì?

thang phòng cháy lối thoát hỏa hoạn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ thang phòng cháy lối thoát hỏa hoạn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • thang phòng cháy lối thoát hỏa hoạn

    * dtừ

    fire-escape