thang lưới trong Tiếng Anh là gì?

thang lưới trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ thang lưới sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • thang lưới

    debarkation net