thang lên máy bay trong Tiếng Anh là gì?

thang lên máy bay trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ thang lên máy bay sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • thang lên máy bay

    gangway