thang gác trong Tiếng Anh là gì?

thang gác trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ thang gác sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • thang gác

    stairs case, stairs, fight of stairs, steps

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • thang gác

    stairs, staircase