thang cứu hỏa trong Tiếng Anh là gì?

thang cứu hỏa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ thang cứu hỏa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • thang cứu hỏa

    * dtừ

    pompier ladder

    fire-escape