thang dược trong Tiếng Anh là gì?

thang dược trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ thang dược sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • thang dược

    a prescription; medical brew