thang máy chuyển hàng trong Tiếng Anh là gì?

thang máy chuyển hàng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ thang máy chuyển hàng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • thang máy chuyển hàng

    * dtừ

    service elevator