thang đối chiếu trong Tiếng Anh là gì?

thang đối chiếu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ thang đối chiếu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • thang đối chiếu

    * dtừ

    sliding scale