thang máy dành cho người hầu trong Tiếng Anh là gì?

thang máy dành cho người hầu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ thang máy dành cho người hầu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • thang máy dành cho người hầu

    * dtừ

    service elevator