tân tây lan trong Tiếng Anh là gì?

tân tây lan trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tân tây lan sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • Tân Tây Lan

    New Zealand