tân nương trong Tiếng Anh là gì?

tân nương trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tân nương sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tân nương

    bride