tân hoa xã trong Tiếng Anh là gì?

tân hoa xã trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tân hoa xã sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tân hoa xã

    new china news agency

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • Tân Hoa Xã

    Chinese press agency