tân chủ trong Tiếng Anh là gì?

tân chủ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tân chủ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tân chủ

    guest and host

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tân chủ

    guest and host