tân hỷ trong Tiếng Anh là gì?

tân hỷ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tân hỷ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tân hỷ

    the new year, happy new year