tân dân chủ trong Tiếng Anh là gì?

tân dân chủ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tân dân chủ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tân dân chủ

    new democracy

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tân dân chủ

    new democracy