tân đảo trong Tiếng Anh là gì?

tân đảo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tân đảo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tân đảo

    new hebrdes