tân học trong Tiếng Anh là gì?

tân học trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tân học sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tân học

    modern (westen) education (as opposed to traditional education)

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tân học

    modern (western) education (as opposed to traditional education)