tân khách trong Tiếng Anh là gì?

tân khách trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tân khách sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • tân khách

  * dtừ

  guests, visitor

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • tân khách

  * noun

  guests

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • tân khách

  guests