tái trong Tiếng Anh là gì?

tái trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tái sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • tái

  rare; underdone; pale; pallid

  mặt tái pale face

  to fade; to wither; re-

  ông ta không muốn tái ứng cử vào hội đồng thành phố he doesn't want to stand for re-election to the city council

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • tái

  * adj

  rare, half done. pale

  mặt tái: pale face

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • tái

  again; rare, half done, pale