tái ngộ trong Tiếng Anh là gì?

tái ngộ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tái ngộ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tái ngộ

    meet again

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tái ngộ

    to meet again, see again