tái bản trong Tiếng Anh là gì?

tái bản trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tái bản sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • tái bản

  to reprint

  sách sắp tái bản lần thứ tư the book is going into its fourth reprint

  ' sắp tái bản ' 'being reprinted'; 'new edition pending'

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • tái bản

  * verb

  to reprint

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • tái bản

  second (or further) edition; to reprint