tái giá trong Tiếng Anh là gì?

tái giá trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tái giá sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • tái giá

  (nói về goá phụ) to remarry

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • tái giá

  * verb

  to remarry

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • tái giá

  to remarry