tái cử trong Tiếng Anh là gì?

tái cử trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tái cử sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • tái cử

  * đtừ

  to revelect

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • tái cử

  * verb

  to revelect

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • tái cử

  to reelect