tái hiện trong Tiếng Anh là gì?

tái hiện trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tái hiện sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tái hiện

    reappear

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tái hiện

    to reappear, reconstitute