tái xuất trong Tiếng Anh là gì?

tái xuất trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tái xuất sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tái xuất

    to re-export

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tái xuất

    to re-export