tái mặt trong Tiếng Anh là gì?

tái mặt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tái mặt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tái mặt

    xem biến sắc

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tái mặt

    to turn pale