ném vồng lên trong Tiếng Anh là gì?

ném vồng lên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ném vồng lên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ném vồng lên

    * ngđtừ

    loft