ném đá giấu tay thành ngữ trong Tiếng Anh là gì?

ném đá giấu tay thành ngữ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ném đá giấu tay thành ngữ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ném đá giấu tay thành ngữ

    a snake in the grass