ném đi trong Tiếng Anh là gì?

ném đi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ném đi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ném đi

    * thngữ

    to throw away, to throw off, to toss away