ném cục đất vào trong Tiếng Anh là gì?

ném cục đất vào trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ném cục đất vào sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ném cục đất vào

    * ngđtừ

    clod