ném bom để lùa ra khỏi trong Tiếng Anh là gì?

ném bom để lùa ra khỏi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ném bom để lùa ra khỏi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ném bom để lùa ra khỏi

    * thngữ

    to bomb out