ném trúng hơn trong Tiếng Anh là gì?

ném trúng hơn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ném trúng hơn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ném trúng hơn

    * ngđtừ

    outthrow