ném độp xuống trong Tiếng Anh là gì?

ném độp xuống trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ném độp xuống sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ném độp xuống

    * ngđtừ

    plunk