ném lựu đạn trong Tiếng Anh là gì?

ném lựu đạn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ném lựu đạn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ném lựu đạn

    to throw a grenade

    ném lựu đạn vào đồn giặc to throw a grenade to an enemy barracks

    'frag' nghĩa là ' làm cho ai chết hoặc bị thương do ném lựu đạn hoặc chất nổ tương tự như vậy ' 'frag' means 'to kill or wound somebody by throwing a grenade or similar explosive'

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ném lựu đạn

    to throw a grenade