ném bom rải thảm trong Tiếng Anh là gì?

ném bom rải thảm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ném bom rải thảm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ném bom rải thảm

    * dtừ

    carpet-bombing; * đtừ carpet-bomb

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ném bom rải thảm

    to carpet-bomb