ném loạn xạ trong Tiếng Anh là gì?

ném loạn xạ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ném loạn xạ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ném loạn xạ

    * dtừ

    pelt