ném bằng hòn tuyết trong Tiếng Anh là gì?

ném bằng hòn tuyết trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ném bằng hòn tuyết sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ném bằng hòn tuyết

    * đtừ snowball