ném thia lia trong Tiếng Anh là gì?

ném thia lia trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ném thia lia sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ném thia lia

    ducks and drakes

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ném thia lia

    ducks and drakes