ném một quả bom vào trong Tiếng Anh là gì?

ném một quả bom vào trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ném một quả bom vào sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ném một quả bom vào

    * thngữ

    to throw a bomb into