ném vòng trong Tiếng Anh là gì?

ném vòng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ném vòng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ném vòng

    quoits

    chơi ném vòng to play quoits; to play hoop-la